ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ၏ မာလ်တီမီဒီယာ အတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(ပညာရေး) PGDMA အမှတ်စဥ်(၂၀) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်